Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement TC Wielervrienden Eijsden

1. Algemeen

Door aanvaarding van het lidmaatschap van Toerclub Wielervrienden Eijsden accepteren de leden, en worden ze gehouden aan, de inhoud van de Statuten en het onderhavige Huishoudelijk Reglement. Statuten en Huishoudelijk Reglement liggen te allen tijde ter inzage bij de bestuursleden.

Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld als aanvulling op de Statuten en als zodanig genoemd in artikel 20 van de Statuten.

De vereniging biedt de leden een 5-tal fietsgroepen aan. Elk lid bepaalt zelf in welke groep hij wil meerijden. Uiteraard dient men zich te gedragen naar de gebruiken van de groep waarin men zich op enig moment bevindt.

Wangedrag binnen de vereniging, dit ter beoordeling aan het bestuur, kan leiden tot royement. Bij royement is conform artikel 7, lid 5 van de statuten binnen een maand beroep mogelijk bij de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met meerderheid in haar eerstkomende vergadering.

2. Contributie/lidmaatschap.
De contributie 2018 bedraagt € 90,-- . Dit is inclusief het NTFU-lidmaatschap. Help je mee met toertochten dan krijg je €15,-- korting op je contributie.

De contributie dient jaarlijks voor 15 maart te zijn voldaan op rekeningnummer van WIELERVRIENDEN EIJSDEN NL63 RABO 0117 5092 80o.v.v. naam en contributie jaartal. Indien de contributieschuld ouder is dan 1 jaar leidt dit tot royering, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

Instromende nieuwe leden betalen de gehele clubcontributie, ongeacht moment van aanmelding lidmaatschap.


3. Sponsoring.

Buiten het bestuur zijn de leden niet gerechtigd sponsorovereenkomsten met derden af te sluiten. Voorstellen voor dergelijke overeenkomsten worden aan het bestuur voorgelegd.

4. Aansprakelijkheid.

Deelname aan door de vereniging georganiseerde tochten c.q. tourritten is op eigen risico. Leden kunnen op generlei wijze de vereniging of het bestuur aansprakelijk stellen voor geleden schade.

5. Deelname toertochten en clubritten.

Tijdens genoemde tochten/ritten dienen de deelnemers zich te houden aan de wettelijke verkeersregels, tevens dienen de aanwijzingen van de wegkapitein te worden opgevolgd.

De leden worden geacht tijdens alle clubtochten/ritten, het gehele jaar door, de laatste versie van de door de vereniging verstrekte clubkleding te dragen. Het dragen van een valhelm is altijd verplicht.Ook het dragen van “oortjes” met muziek is i.v.m. de veiligheid van een ieder niet toegestaan.

Elk lid wordt geacht minimaal aan 12, door de vereniging, georganiseerde tochten/ritten per zomerseizoen deel te nemen. Leden die minder dan 12 keer per seizoen deelnemen,-zonder opgave van geldige redenen,- worden door het bestuur hierover aangesproken. Het seizoen zoals hier bedoeld betreft de periode van begin maart tot medio oktober. Afhankelijk van de duur en de reden van afwezigheid kan het bestuur tegen het betreffende lid gepaste maatregelen treffen. Daarbij kan uitsluiten van lidmaatschap tot de opties behoren.

Het is potentiële leden toegestaan maximaal 5 maal mee te fietsen tijdens door de vereniging georganiseerde zondagmorgen ritten. Hierna dienen ze te beslissen of ze als lid tot de vereniging willen toetreden, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

6. Clubkleding

De nieuwste clubkleding dient het gehele jaar door gedragen te worden. Dit geldt zowel voor de truien als de broeken. Nieuwe bestellingen worden in principe 2 keer per jaar gedaan. Inventarisatie vindt plaats in februari en augustus via de kledingcoördinator.

Nieuwe leden worden verplicht het basispakket van 4 kledingstukken aan te schaffen, te weten:

*** zomertrui korte mouw, *** zomervest lange mouw,

*** korte koersbroek, *** lange koersbroek zonder zeem.

Ze ontvangen een welkomstkorting van 10% op dit pakket.

Optioneel kunnen nieuwe leden ook een mid-season vest bestellen als winterkleding. Andere kledingstukken zijn eveneens te bestellen. Hiervoor dient het gehele bedrag betaald te worden. Vermarc is onze huidige kledingleverancier Prijs-opvraag via onze kleding-coördinator.


7. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)

Toerclub Wielervrienden Eijsden is aangesloten bij de NTFU, de enige overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU verplicht alle leden, van een bij haar aangesloten vereniging, in het bezit te zijn van een ToerFietsKaart. Daarmee is men automatisch lid van de NTFU. Zowel de TC Wielervrienden Eijsden verenigingspremie als de premie voor elk individueel NTFU lidmaatschap wordt door TC Wielervrienden Eijsden aan de NTFU voldaan. Deze kosten zijn onderdeel van de TC Wielervrienden Eijsden ledencontributie.

Door de NTFU is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de aangesloten verenigingen afgesloten. De leden van de NTFU verenigingen hebben een all-risk verzekeringspakket. In de standaardverzekering is onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen t.g.v. een ongeval geregeld.

Voor meer informatie m.b.t. de NTFU Fietsverzekering wordt verwezen naar het Toer Fiets Evenementen Programma TEP en/of www.ntfu.nl

8. Representatie

Het bestuur zal, indien zij ervan in kennis gesteld zijn door betrokken(n), zorgdragen voor representatie, al naar gelang de aanleiding.

9. Informatie en Communicatie

We gebruiken onze website www.wielervriendeneijsden.nl om informatie over te brengen. Kijk regelmatig op het forum. Tevens berichten we onze leden altijd via e-mail. Wijzigingen daarom altijd z.s.m. doorgeven aan de secretaris: secretaris@wielervriendeneijsden.nl

10. Bescherming persoonsgegevens: Wet op de Privacy

In het kader van bescherming persoonsgegevens AVG , ingaande 25 mei 2018, is het niet toegestaan om persoonsgegevens van leden te verstrekken aan derden. Tevens is het bestuur niet aansprakelijk voor publicaties van onze club(leden) op social media, zoals Facebook, Strava, Twitter, Instagram etc. Indien wenselijk kun je ten allen tijden je eigen persoonsgegevens in onze ledenlijst laten wijzigen. Laat het dan weten via de secretaris: secretaris@wielervriendeneijsden.nl . Leden gaan akkoord met het plaatsen van foto's en mogelijk ander beeldmateriaal op onze website aangaande fiets gerelateerde activiteiten van TC Wielervrienden Eijsden. Via een bericht aan de secretaris kunnen persoonlijke foto's ten alle tijden gewijzigd/verwijderd worden.


11. Overig

In alle gevallen waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.